Oogkliniek Noord Limburg

Privacyverklaring

Privacyverklaring Oogkliniek Maastricht, Oogkliniek Parkstad, Oogkliniek Noord Limburg

Dit is een gezamenlijke privacyverklaring van Oogkliniek Maastricht, Oogkliniek Parkstad, Oogkliniek Noord Limburg omdat de klinieken nauw met elkaar verbonden zijn en samenwerken binnen één systeem en met dezelfde zorgverleners. Ook de verwerkingen van persoonsgegevens door Stichting Oogkliniek Zuid-Limburg, Stichting Oogkliniek Extra en Stichting Oogkliniek NL maken deel uit van de gezamenlijke gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe we daar op een zorgvuldige manier mee omgaan.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld en volgen hierbij de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van elektronische gegevensuitwisselingen.

Dit betekent het volgende:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan de kliniek heeft gegeven.
 • Wij verzamelen alleen gegevens die wij nodig hebben.
 • Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig opgeslagen worden en dat alleen de mensen toegang hebben tot uw gegevens die toegang moeten hebben om hun werk te kunnen uitvoeren.
 • Uw gegevens geven wij niet door aan andere organisaties, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor u uw gegevens aan de kliniek heeft gegeven.
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten op het gebied van persoonsgegevens en spannen ons tot het uiterste in om deze te respecteren.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • het uitvoeren van de met u gemaakte afspraken en behandelovereenkomst;
 • het identificeren van patiënten en controleren van recht op verzekeringsgelden;
 • het voeren van administratie, declaratie en facturatie van de verleende zorg;
 • het leggen van contact met u en om te reageren op de door u gestelde vragen;
 • het informeren over nieuwe producten en/of diensten van Oogkliniek Maastricht;
 • het kunnen verzenden van uitnodigingen en afspraakherinneringen;
 • het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-, dossier- en bewaarplicht;
 • het behandelen van geschillen, klachten en claims;
 • het uitvoeren van patiëntervaringsonderzoek, incidentenonderzoek, audits en andere kwaliteitsdoelstellingen.

Wij verwerken voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens:

 • naam en contactgegevens
 • geslacht, geboortedatum
 • BSN
 • type en nummer van identiteitsbewijs
 • rekeningnummer,
 • relatienummer zorgverzekering, overige gegevens die u actief verstrekt in contacten.
 • geboorteplaats, burgerlijke staat,
 • gegevens over uw gezondheid, medicatiegebruik en behandelgegevens
 • uw huisarts, apotheker en indien relevant ook andere zorgaanbieders waar u onder behandeling bent.

Wettelijke grondslag

Voor het opslaan of verwerken van uw persoonsgegeven geldt altijd één of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • er is een overeenkomst (de behandelovereenkomst);
 • er geldt een wettelijke verplichting (zoals bewaartermijn volgens de WGBO);
 • er is een gerechtvaardigd belang voor de organisatie die zwaarder weegt dan uw individueel belang.
 • het gaat om vitale belangen (medische gegevens in geval van levensbedreigende situaties);
 • u heeft toestemming gegeven (voor verwerkingen die niet vallen onder de bovenstaande grondslagen);

Veronderstelde toestemming

Voor het informeren van uw verwijzer over uw behandeling en het sturen van patiënttevredenheidsonderzoeken gaan wij uit van uw veronderstelde toestemming zoals dat in de zorg gebruikelijk is. Indien uw dit niet wilt, kunt u dat bij ons kenbaar maken.

Uw gegevens delen met andere partijen

Soms is het belangrijk dat de kliniek uw gegevens deelt met anderen (derde partijen). Dit gebeurt alleen als het echt nodig is en als dit wettelijk is vereist en/of toegestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval in de volgende situaties:

 • terugkoppeling over uw behandeling naar uw verwijzer (veronderstelde toestemming)
 • versturen van recept naar uw apotheker
 • versturen van weefsel naar een laboratorium
 • declaratie van de behandeling aan uw zorgverzekeraar
 • inzage in uw dossier door een inspecteur van IGJ of door visitatiecommissie van beroepsgroep in kader van kwaliteitsvisitatie.

Wij vragen altijd uw toestemming voordat we uw gegevens delen in onderstaande situaties:

 • informeren van uw huisarts bij cosmetische behandelingen
 • gezondheidsverklaring voor bijvoorbeeld het CBR en andere medische keuringen
 • vragen van andere zorgaanbieders
 • bij klachten- of geschillenprocedure
 • controle door zorgverzekeraars
 • inzage van uw dossier bij externe kwaliteitsaudit
 • melden van situaties van huiselijk geweld, tenzij er sprake is van levensbedreigende situaties

Het kan ook zijn dat wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik maken van diensten van leveranciers. Hiervoor is uw toestemming niet nodig. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt in verwerkersovereenkomsten waarbij de gegevens alleen gebruikt mogen worden in opdracht van onze organisatie en alleen onder specifieke voorwaarden. Deze leveranciers zijn onder andere dienstverleners voor ICT, data-opslag, e-mailprovider en dergelijke.

Bewaartermijn

Wij bewaren u gegevens niet langer dan noodzakelijk. De wettelijke bewaartermijn van uw medisch dossier is 20 jaar. U dossier wordt daarna vernietigd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om uw dossier langer te bewaren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig opgeslagen worden en dat alleen de mensen toegang hebben tot uw gegevens die toegang moeten hebben om hun werk te kunnen uitvoeren.

Oogkliniek Maastricht is actief bezig met het verfijnen van de benodigde matregelen om uw gegevens optimaal te beveiligen. Wij kunnen u garanderen dat uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandeld worden. Personen die namens Oogkliniek Maastricht toegang hebben tot uw gegevens, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Indien gegevens door een andere partij worden verwerkt, verwacht de kliniek dezelfde technische en organisatorische maatregelen van deze andere partijen (verwerkers). Dit is vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

 • Recht op inzage en afschrift
  U heeft het recht om uw dossier en overige persoonsgegevens in te zien en kosteloos een kopie te ontvangen van (een deel van) uw medisch dossier.
 • Correctie- en verwijderingsrecht
  U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet langer mag. Uw oogarts kan echter anders besluiten. In dat geval zult u worden geïnformeerd over de reden. U heeft dan ook de optie om uw zienswijze aan uw dossier te laten toevoegen.
 • Recht van bezwaar en beperking, intrekken van uw toestemming
  Het recht van bezwaar houdt in dat u in een bepaalde situatie bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens of het (tijdelijk) niet gebruiken van uw gegevens.

U heeft het recht om dit aan de kliniek te vragen in vier situaties:

  • als u wacht op een beoordeling van veranderingen aan uw gegevens;
  • als uw gegevens eigenlijk gewist zouden worden, maar u dit niet wilt;
  • als wij de gegevens niet langer nodig heeft, maar u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
  • als u wacht op de beoordeling van een bezwaar.

Als het verwerken van uw gegevens gebaseerd is op uw specifieke toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U heeft het recht om de gegevens die u aan ons heeft gegeven (terug) te krijgen in een gangbaar bestandsformaat. Dit betekent dat u digitale bestanden die u van ons krijgt makkelijk op uw computer moet kunnen openen. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u gebruiken waar u toestemming voor heeft gegeven of gegevens die in een contract staan. Het recht geldt alleen voor de gegevens die wij digitaal hebben opgeslagen, dus niet voor gegevens op papier.
  U bent vrij de gegevens die u heeft gekregen door te geven aan anderen. Als onze systemen verbonden zijn aan de systemen van de partij waaraan u uw gegevens wilt doorgeven, dan kunnen wij dit misschien voor u doen. U kunt bij ons navragen of dit in uw geval kan.

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen via ons contactformulier op de website. Wij willen uw vraag graag binnen een maand beantwoorden. Mocht ons dit niet lukken en de beantwoording van uw vraag meer tijd kosten, dan laten we dit binnen een maand aan u weten. Als uw vraag moeilijk uitvoerbaar is, dan kan het zijn dat u na maximaal 3 maanden antwoord krijgt.

Wij kunnen voor het verstrekken van informatie vragen om uw legitimatie. Als wij een kopie van uw identiteitsbewijs vragen wordt deze alleen gebruikt om te controleren of u recht heeft op de gegevens en wordt daarna direct vernietigd.

Klachten

Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover meteen contact met ons op te nemen. Dit kan via telefoonnummer 043-8200100 of via het contactformulier op de website.

Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de websites van de oogklinieken.

Contactgegevens

Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens of via de contactformulieren op onze websites:

Oogkliniek Maastricht, 043-8200100

Oogkliniek Parkstad, 045-7111790

Oogkliniek Noord Limburg, 047-8557310